سنسور های کنترل دما

سنسور های کنترل دما

سنسور های کنترل دما

Brand

سنسور کنترل دما TS22-41

SAMSON - سنسور های کنترل دما مشخصات:
سنسور دستی تیپ TS 22-41 که بر روی شیرهای ترموستاتیکی 2231 , 2241 نصب می شوند جهت کنترل دما در سه رنج - 10 ... +90 , +20 ... +120 , +50 ... +150 C تولید می شوند .

سنسور کنترل دما TS22-31

All Brands - سنسور های کنترل دما مشخصات:
سنسور ساعتی تیپ TS 22-31 که بر روی شیرهای ترموستاتیکی 2241 , 2231 نصب می شوند جهت کنترل دما در سه رنج - 10 ... +90 , +20 ... +120 , +50 ... +150 C تولید می شوند .